YOSHIE YUKARI vs GUCCHON & MiYU BEST8 SDCJ 2017 Street Dance Camp Japan